ნარჩენი ქლორი და ქლორის დიოქსიდი და გახსნილი ოზონი